Monthly Archives:desember 2019

Barnet først – i FUS

3 des , 2019,
tanja
No Comments

Kvalitet på barnehagen er avgjørende for barns fremtid. I over tjue år har jeg selv jobbet som leder i både kommunale og private barnehager med ulike eiere. Gode, middels og dårlige.De fem siste årene har jeg vært tett på ulike barnehager som foredragsholder, konsulent og veileder. Barnehager med gamle og inngrodde mønstre, og barnhager mot det suverene.

Nyere forskning viser at barnehager i Norge har middels kvalitet, og det kan vi neppe si oss fornøyd med når vi vet hvor avgjørende kvaliteten er for barns utvilking og læring.

Jeg har jobbet tett med FUS i flere år. Først som daglig leder, og nå som innleid konsulent. FUS-kjeden tar forskningen på største alvor, og det er imponerende å se på de høye målene, arbeidsmetodene og forventningene i alle ledd.

FUS betyr «først», og i FUS kommer barnet først.

Hver dag kommer over 13 000 barn til  FUS sine 178 barnehager over hele landet. Det er et stort ansvar og en enorm tillitserklæring.

Kvalitet er å få de voksne til å gjøre det riktige i alle de ulike situasjonene!

FUS er opptatt av at barnehagene skal gjøre ting vi VET fungerer – ikke det vi tror kanskje kan funke, eller det vi har overbevist oss selv om alltid har fungert hos oss.

Men hva er det riktige?

De som knytter praksisen sin til forskning!

FUS vil ha barnhager som tør å utfordre inngrodde mønstre, og endre praksis. Det er ikke nok å sette i gang tiltak. Barnehagen skal sørge for at tiltakene gir resultat.

For å sikre rett utvikling har FUS valgt å basere sin pedagogiske praksis på internasjonal forskning som er gjennomført på barnehager og skoler i Nordiske land samt England, USA, Australia og New Zealand. Dette gjør de samtidig som de ivaretar de viktige elementene i nordisk barnehagetradisjon hvor leken og barns medvirkning står sterkt.

Barns hjerne er som mest sensitiv for tall, språk, symboler og sosial interaksjon frem til skolestart. 80-90 % av hjernen er ferdig utviklet i 5-6 års alder. Samspill med voksne frem til skolestart har stor betydning for barnets fremtidsutsikter. I FUS setter de derfor trykk på fire faktorer de vet har betydning for barnet: forskningsbasert praksis, lederskap, utviklende leke og lærings miljø, samt observasjon av ansatte som skal sikre progresjon. Det aller viktigste er kvaliteten i samspillet mellom barnet og den voksne og denne faktoren som har sterkest sammenheng med barnets psykiske helse og senere skoleprestasjoner.

På bakgrunn av dette benytter FUS observasjonsmanualen CLASS. CLASS er basert på flere års forskning innen utviklingsteori og er unikt i Norge. CLASS er en observasjons manual som sikrer kunnskap om styrker og utfordringer til de ansatte, og hjelper barnehagen til forbedring og kompetanseutvikling av ansatte. CLASS er avgjørende for å  bidra til å fremme trygg omsorg, god organisering og ledelse samt støtte til barnets utforskning og læring.

Stabilitet i personalgruppa påvirker også kvaliteten på omsorgen. Ansatte skal kjenne barnet godt for å kunne forstå dets små, nesten usynlige signaler og behov for støtte og utfordringer.

Fus har derfor også sterkt fokus på kultur, nærvær og godt arbeidsmiljø.  Barnehagene tilrettelegger for at faste ansatte som kjenner barna kommer på jobb. FUS jobber tett med daglig ledere og nærvær. Gjennomsnittlig sykefravær for norske barnehager er på ca 11-12%. FUS har redusert sykefraværet årlig siden 2016 ned til ca 8 %, og alle FUS barnehager jobber systematisk for å nå målet vårt på 4,5 %.

Forskning viser også at ledere og team som trener på egne forberdringspotensiale mens de får veiledning av noen med erfaring  – gir 70% større læringseffekt.

Her kommer jeg inn. Min oppgave er å støtte, veilede og utfordre ledere til å forbedre egen praksis. Sammen med leder kartlegger vi styrker og svakheter. Mål, tiltak, trening og evaluering blir satt i system over tid. Noen barnehager trenger bare små justeringer, andre barnehager er jeg tett på over tid. Det er ulike forbedringspotensialer: Kulturarbeid, relasjonskompetanse, ledelse og teamarbeid, flyt i organsisasjonen eller konflikthåndteringer.

Som foredragsholder er jeg ofte på scenen. Da får jeg skinne og være «mye» i all min prakt! Som konsulent i FUS får jeg brukt helt andre sider av meg selv. Nysgjerrige team som er sultne på læring. Sparring med ledere som deler av seg selv og egen kompetanse. Team som gir motstand på endringsarbeid, og mennesker som slipper meg inn i egen sårbarhet av å streve. Her får jeg brukt meg selv som best. Det kjennes godt å komme nært og jobbe grundig mot mestringstro.

Jeg gleder meg til fortsettelsen.